Štítky

Související projekty

Sdílet

Zajištění všech stupnů dokumentace

Nabízíme Vám zpracování jednotlivých stupňů autorizované stavební projektové dokumentace v souladu s platným stavebním zákonem a veškerými souvisejícími předpisy:

 • Dokumentace k Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
 • Dokumentace k územnímu řízení (DUR)
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)
 • Realizační dokumentace stavby (RDS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

 

Dokumentace k územnímu řízení (DUR)

Dokumentace k územnímu řízení je dokumentace, která se přikládá spolu s příslušnými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, správců sítí, případně sousedů k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) nebo územního souhlasu.

Dokumentaci pro územní řízení zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované ČKA nebo ČKAIT) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních novelizací.

Varianty projektové dokumentace k územnímu řízení:

1) Pro stavby, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení, stavby reklam, drobné stavby v prostoru existujících staveb, drobné změny staveb a podobně viz ustanovení §96 odstavec 2 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) postačuje – Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.

Rozsah a obsah dokumentace k Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu přikládané k oznámení upravuje příloha č. 9 část B formuláře žádosti dle §15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Dokumentace obsahuje:

 • Čistou kopii katastrální mapy
 • Kopii katastrální mapy se zákresem záměru
 • Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteristiky, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů budov

nebo

2) Pro stavby, rozsáhlejší než jsou uvedeny ve variantě 1 je vyžadována dle ustanovení §84 až 95 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) – Dokumentace k územnímu řízení (DUR)

Rozsah a obsah dokumentace k územnímu řízení upravuje příloha č. 4 (Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území) vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření:

Dokumentace DUR zahrnuje části v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky:

 • A – Úvodní údaje
 • B – Průvodní zprávu
 • C – Souhrnnou technickou zprávu
 • D – Výkresovou dokumentace
 • E – Dokladovou část

Dokumentace musí být autorizována v souladu s pravidly ČKA a ČKAIT.

 

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dokumentace pro stavební povolení je dokumentace, která se přikládá spolu s příslušnými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, správců sítí, případně sousedů k žádosti o vydání stavebního povolení.

Dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované ČKA nebo ČKAIT) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních novelizací.

Stavební povolení se vydává pro:

 • samostatnou stavbu
 • soubor staveb včetně zařízení staveniště
 • jednotlivé stavby souboru, pokud budou po dokončení schopné samostatného užívání, podmiňující přeložky inženýrských sítí a stavby zařízení staveniště

Rozsah a obsah dokumentace ke stavebnímu povolení upravuje příloha č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení

Dokumentace zahrnuje části v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky:

 • A – Průvodní zprávu
 • B – Souhrnnou technickou zprávu
 • C – Situace stavby
 • D – Dokladovou část
 • E – Zásady organizace výstavby
 • F – Dokumentaci stavby
  • pozemních stavebních objektů
  • inženýrských objektů
  • provozních souborů

Dokumentace musí být autorizována v souladu s pravidly ČKA a ČKAIT.

 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Slouží objednateli k definování požadavků na konečné provedení stavebního díla, které nebyly nebo nemohly být stanoveny v dokumentaci zpracované v předchozích fázích (STS, DUR a DSP), a které jsou závažné pro výslednou kvalitu stavebního díla.

Je propracováním dokumentace předchozích fází do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. Ale nenahrazuje realizační dokumentaci stavby, kterou si zpracovává dodavatel stavby.

Od 1. září 2012 slouží DPS dle požadavku zákona o veřejných zakázkách a jeho prováděcí vyhlášky č. 230/2012, ke stanovení podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby upravuje příloha č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Dokumentace zahrnuje části v rozsahu dle přílohy č. 2 vyhlášky:

 • A – Pozemní stavební objekty
 • B – Inženýrské objekty
 • C – Provozní soubory

Dokumentace musí být autorizována v souladu s pravidly ČKA a ČKAIT.

 

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)

Dokumentace pro výběr zhotovitele neboli zadávací dokumentace stavby je dokumentace, která se zpracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby nebo pro stavební povolení, upravené do rozpočtové struktury pro účely posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby, ověření odborné způsobilosti uchazečů provést řádně a včas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude dodávka stavby provedena.

 

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Realizační dokumentace stavby slouží zhotoviteli stavby k její realizaci. Zabezpečuje ji zhotovitel stavby pro svoji potřebu před a během realizace stavby.

 

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dokumentace skutečného provedení stavby je dokumentace zpracovaná na základě reálného zhotovení stavby. Je předkládána jako podklad ke kolaudačnímu řízení a dále slouží k následné údržbě a případným opravám, přestavbám a rekonstrukcím stavby.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby upravuje příloha č. 3 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Dokumentace zahrnuje části:

 • Údaje o účelu a místu stavby, identifikační údaje
 • Situační výkres skutečného stavu území včetně všech realizovaných objektů a souborů
 • Stavební výkresy podle skutečného provedení stavby (půdorysy, řezy, pohledy, včetně popisu a výměr místností
 • Technický popis stavby a jejího vybavení

 

Neváhejte nás kontaktovat. Prodiskutujeme s Vámi plánovaný stavební záměr, zjistíme požadavky místně příslušného stavebního úřadu a připravíme nezávaznou nabídku na zpracování všech fází projektové dokumentace.